Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Stefan Banach: Rachunek różniczkowy i całkowy
tom I wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów, 1929, s. 294 [PDF] 
tom II wyd. Książnica-Atlas, Lwów, 1930, s. 248 [PDF] 

Przedmowa

Książka niniejsza przeznaczona jest do wstępnego studium rachunku różniczkowego i całkowego. Po przeczytaniu jej czytelnik może z korzyścią przystąpić do dzieł obszerniejszych.
Staraliśmy się podać najważniejsze twierdzenia i to o ile możności z dowodami. Kilka jednak twierdzeń wypowiedzieliśmy bez uzasadnienia; uważaliśmy bowiem, że metody dowodów tych twierdzeń są za trudne do opanowania we wstępnym studium.
Konieczną jest rzeczą, aby czytelnik przerobił większą liczbę zadań (*). W naszej książce ze względu na brak miejsca mogliśmy umieścić niewiele tylko zadań. Drugi tom poświęcony rachunkowi całkowemu i zastosowaniom jest w druku.
Miło nam jest podziękować p. H. Auerbachowi za pomoc, której użyczył przy pisaniu tej książki.
Autor.
Lwów, dn. 30 stycznia 1929 r.
(*) Polecić możemy np. zbiór zadań z rachunku różniczkowego i całkowego Dr. Nikliborca i Dr. Steinhausa, który wkrótce ukaże się nakładem Ossolineum.

Spis treści tomu I [PDF] 

Przedmowa
Wstęp
ROZDZIAŁ I.
Teoria ciągów.
  1. Definicja ciągu
  2. Ciągi monotoniczne
  3. Ciągi ograniczone
  4. Działania na ciągach
  5. Granica ciągu monotonicznego
  6. Ogólna definicja granicy ciągu
  7. Pewne kryterium zbieżności
  8. Działania na ciągach zbieżnych
  9. Ciągi rozbieżne do ±∞
  10 Twierdzenia o ciągach rozbieżnych do ±∞
  l1*. Odcinki ciągu
  12*. Ciągi różniące się tylko porządkiem wyrazów .
  l3*. Pojęcie przybliżenia
  14*. Definicja granicy
  15*. Zbieżność ciągów o równych wyrazach
  16*. Niezależność granicy od porządku wyrazów
  17*, Zbieżność ciągów częściowych
  18*. Granica ciągu o wyrazach nieujemnych
  19*. Granica sumy i różnicy ciągów
  20* Granica iloczynu ciągów
  21*. Granica iloczynu ciągu przez liczbę
  22*. Granica ilorazu ciągów
  23*. Zbieżność ciągów monotonicznych i ograniczonych
  24*. Warunek Cauchy'ego
  25*. Ograniczoność ciągów zbieżnych
  26*. Zbieżność ciągu, zawartego między dwoma innymi
  27. Wyznaczenie niektórych granic
  28. Liczba e = 2,71828...
ROZDZIAŁ II.
Funkcje jednej zmiennej.
  1. Przykłady funkcji. Pojęcie funkcji
  2. Oznaczenia
  3. Ścisła definicja pojęcia funkcji
  4. Różne rodzaje określenia funkcji
  5. Sposoby przedstawiania funkcji. Tablice
  6. Wykresy
  7. Funkcje ograniczone. Funkcje monotoniczne
ROZDZIAŁ III.
Granica funkcji.
  1. Definicja granicy funkcji
  2. Działania na granicach
  3. Warunek istnienia granicy
  4. Granica jednostronna
  5. Granice niewłaściwe
  6. Wniosek z istnienia granicy różnej od zera
  7. Obliczenie niektórych granic
ROZDZIAŁ IV.
Ciągłość funkcji.
  1. Definicja
  2. Warunek konieczny i dostateczny dla ciągłości funkcji
  3. Interpretacja geometryczna
  4. Działania na funkcjach ciągłych
  6. Definicja jednostajnej ciągłości
  7. Interpretacja geometryczna
  8. Ciągłość funkcji jednostajnie ciągłych
  9. Podstawowe twierdzenia o funkcjach ciągłych w przedziale zamkniętym
  10. Definicja funkcji złożonej
  l1. Ciągłość funkcji złożonej
  12. Definicja funkcji odwrotnej
  13. Interpretacja geometryczna
  14. Ciągłość funkcji odwrotnej
  15. Funkcja y = xn
  16. Funkcja y = an, a > 0
  17. Funkcja g = loga x, a > 0, a ≠ l
  18. Funkcje trygonometryczne
  19. Funkcje cyklometryczne
ROZDZIAŁ V.
Pochodna funkcji.
  1. Definicja pochodnej
  2. Pochodne jednostronne
  3. Istnienie pochodnej, a ciągłość
  4. Pochodna jako funkcja
  5. Interpretacje pochodnej w geometrii i fizyce
  6. Funkcje ciągłe nie posiadające pochodnej (przykłady)
  7. Pochodna funkcji stałej jest zerem
  8. Pochodna funkcji y = xn
  9. Pochodna funkcji y = a . f(x)
  10. Pochodna sumy, iloczynu, ilorazu
  11. Pochodna funkcji złożonej
  12. Pochodna funkcji odwrotnej
  13. Definicja różniczki
  14. Różniczka funkcji złożonej
  15. Różniczka sumy, iloczynu i ilorazu
  16. Interpretacja geometryczna różniczki
  l7. y = xn, y′x = n xn−1 (x ≠ 0)
  18. y = loga x, y′x = 1/x loga e
  19. y = ax, y′ = ax loga, y = ex, y′ = ex ,
  20. Funkcje trygonometryczne
  21. Funkcje cyklometryczne
  22. Pochodna logarytmiczna
  23. Pochodne wyższych rzędów
  24. Formuła Leibnitza
  25. Funkcje dane przedstawieniem parametrycznem
  26. Różniczki wyższych rzędów
       Zadania
ROZDZIAŁ VI.
Twierdzenia Rolle'a. Twierdzenie o wartości średniej. Wzór Taylora.
  1. Twierdzenie o wartości średniej
  2. Twierdzenie Rolle'a
  3. Dowód twierdzenia Rolle'a
  4. Dowód twierdzenia o wartości średniej
  5. Wnioski z twierdzenia o wartości średniej
  6. Pochodna funkcji złożonej
  7. Wzór Taylora
  8. Dowód wzoru Taylora
  9. Wypukłość
ROZDZIAŁ VII.
Maxima i minima; punkty przegięcia.
  1. Definicja extremum
  2. Warunek konieczny dla istnienia extremum
  3. Warunek wystarczający dla istnienia extremum
  4. Ogólniejszy warunek wystarczający
  5. Punkt przegięcia
  6. Extrema funkcji przedstawionych parametrycznie
       Zadania
  Symbole nieoznaczone: 0/0, ∞ / ∞
  Symbole nieoznaczone: 0·∞, ∞−∞, 1, ∞0, 00
       Zadania
ROZDZIAŁ VIII.
Szeregi.
  1. Definicja szeregu. Szeregi zbieżne
  2. Konieczny warunek zbieżności
  3. Szeregi ograniczone
  5. Szeregi bezwzględnie zbieżne
  6. Niezależność sumy od porządku wyrazów
  7. Szeregi warunkowo zbieżne
  8. Warunek konieczny i dostateczny dla zbieżności szeregu
  9. Porównywanie szeregów
  10. Kryterjum Cauchy'ego
  11. Kryterjum d'Alemberta
  12. Definicja zbieżności ciągu funkcji
  13 Zbieżność jednostajna
  14. Działania na jednostajnie zbieżnych ciągach funkcji. Warunek konieczny i wystarczający jednostajnej zbieżności
  15. Warunek wystarczający dla ciągłości granicy
  16. Jednostajna zbieżność szeregów
  17. Zbieżność bezwzględnie jednostajna szeregów funkcji
  18. Różniczkowanie ciągów i szeregów
  19. Szeregi potęgowe
  20. Promień zbieżności szeregu potęgowego
  21. Ciągłość sumy szeregu potęgowego
  22. Wyznaczanie promienia zbieżności
  23. Różniczkowanie szeregu potęgowego
  24. Szereg Taylora
       Zadania
ROZDZIAŁ IX.
Funkcje dwu zmiennych.
  1. Zbiory płaskie. Obszary
  2. Punkty brzegowe. Obszary domknięte
  3. Obszary określone przez nierówności
  4. Funkcje dwu zmiennych
  5. Geometryczne przedstawienie funkcji dwu zmiennych
  6. Warstwice
  7. Definicja granicy
  8. Twierdzenia o granicach
  9. Ciągłość. Ciągłość jednostajna
  10 Definicja pochodnych cząstkowych
  11. Pochodne cząstkowe drugiego rzędu
  12. Twierdzenie o przemienności różniczkowania
  13. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów
  14. Funkcje złożone
  15. Pochodne cząstkowe funkcji złożonych
  16. Definicja funkcji uwikłanej
  17. Twierdzenie o istnieniu funkcji uwikłanej
  18. Pochodne funkcji uwikłanej
  19. Maksima i minima funkcji uwikłanych
       Zadania
ROZDZIAŁ X.
Wzór i szereg Taylora. Maxima i minima. Różniczki funkcji dwu zmiennych.
  1. Wzór Taylora
  2. Szereg Taylora i Maclaurine'a
  3. Definicja extremum
  4. Warunki konieczne dla istnienia extremum
  5. Warunek dostateczny dla istnienia extremum.
       Zadania
  6. Definicja różniczki
  7. Różniczka funkcji złożonej
  8. 9. Zastosowania do funkcji jednej zmiennej
  10. Różniczki cząstkowe
  11. Różniczka a przyrost funkcji.
       Zadania
  12. Różniczki wyższych rzędów
ROZDZIAŁ XI.
Funkcje wielu zmiennych.
  1. Obszary
  2. Funkcje wielu zmiennych
  3. Granica, ciągłość
  4. Pochodne cząstkowe
  5. Wzór i szereg Tylore'a

Spis treści tomu II [PDF] 

ROZDZIAŁ I.
Całka nieokreślona. Metody całkowania.
  1. Funkcja pierwotna
  2. Zasadnicze wzory
  3. Niektóre własności całki nieokreślonej
  4. Całkowanie przez podstawienie
  5. Całkowanie przez części
  6. Całki funkcji elementarnych
  7. Wzory redukcyjne
ROZDZIAŁ II.
Całkowanie funkcji wymiernych.
  1. Rozkład wielomianu na czynniki
  2. Rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste
  3. Całka funkcji wymiernych
Rozdział III.
Całkowanie funkcji algebraicznych.
  2. Całki dwumienne
  3. Całkowanie funkcji wymiernych R(x,y)
  4. Niektóre szczególne przypadki całek funkcji wymiernych R(x,y) [y = √(ax2+bx+c)]
  5. Uwagi tyczące się przekształcenia całki ∫R(x,y)dx
ROZDZIAŁ IV.
Całki funkcji wykładniczych, logarytmicznych, trygonometrycznych i cyklometrycznych.
  1. Uwagi ogólne
  2. Całki funkcji wykładniczych i logarytmicznych
  3. Całki funkcji trygonometrycznych
  4. Całki funkcji cyklometrycznych
  5. Przykłady funkcji niecałkowalnych elementarnie
ROZDZIAŁ V.
Całka określona (pojedyncza).
  1. Definicja całki określonej
  2. Niektóre własności całek określonych
  3. Całkowalność funkcji ciągłej
  4. Niektóre warunki całkowalności
  5. Rozkładanie przedziału całkowania
  6. Niektóre nierówności dla całek określonych
  7. Granice całki
  8. Funkcje górnej (dolnej) granicy całki
  9. Całka określona a funkcja pierwotna
  10. Twierdzenie o wartości średniej (całkowe)
ROZDZIAŁ VI.
Przekształcanie całek określonych. Całkowanie ciągów i szeregów.
  1. Zamiana zmiennych w całkach określonych
  2. Całkowanie przez części
  3. Całkowanie ciągów i szeregów
  4. Całkowanie szeregów potęgowych
  5. Całkowanie i różniczkowanie według parametru
ROZDZIAŁ VII.
Całki niewłaściwe.
  1. Całka funkcji nieokreślonej w kilku punktach
  2. Całka funkcji nieograniczonej
  3. Całki w przedziale nieskończonym
  4. Kryterium istnienia całki niewłaściwej
  5. Zastosowanie do szeregów
  6. Całki niewłaściwe jednostajnie zbieżne
ROZDZIAŁ VIII.
Zastosowania rachunku całkowego.
  1. Obliczanie pola
  2. Obliczanie długości łuku
  3. Objętość bryły obrotowej
  4. Pole powierzchni obrotowej
ROZDZIAŁ IX.
Całka określona podwójna. Warunki całkowalności.
  1. Definicja całki określonej podwójnej w prostokącie
  2. Warunki całkowalności
  3. Całka podwójna jako całka iterowana
  4. Całka podwójna po obszarze
  5. Warunki całkowalności. Twierdzenie o średniej wartości
  6. Całka podwójna po obszarach, jako całka iterowana
ROZDZIAŁ X.
Całka krzywolinijna.
  1. Łuk pojedynczy
  2. Całka krzywolinijna po łuku pojedynczym
  3. Całka krzywolinijna po linii krzywej
  4. Praca jako całka krzywolinijna
  5. Krzywa zamknięta
  6. Całka krzywolinijna po krzywej zamkniętej
  6 a. Całki krzywolinijne po krzywych zamkniętych płaskich
  7. Twierdzenie Greena
  8. Zastosowania twierdzenia Greena
ROZDZIAŁ XI.
Odwzorowania ciągłe. Zamiana zmiennych w całkach podwójnych.
  1. Odwzorowania
  2. Odwzorowania ciągłe. Odwzorowania jedno-jednoznaczne
  3. Wyznacznik funkcyjny (jakobjan)
  4. Zamiana zmiennych w całkach podwójnych
ROZDZIAŁ XII.
Całka wielokrotna.
  1. Całka potrójna
  2. Całka wielokrotna
  3. Warunki całkowalności
  4. Całka wielokrotna, jako całka iterowana
  5. Całka wielokrotna po obszarze
  6. Całka wielokrotna po obszarach, jako całka iterowana

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Pani prof. dr hab. med. Alinie Filipowicz-Banachowej za wyrażenie zgody na umieszczenie na naszej stronie kopii wszystkich książek Prof. Banacha.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Adam Miranowicz i Emilia JakimowiczFile translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 21 Jan 2014, 16:46.